Všeobecné podmienky použitia portálu

  • Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za aktuálnosť a cenovú nepresnosť produktov.
  • Cheaper.sk je agregátorom slovenskych internetovych obchodov, preto neponúka produkty k priamemu predaju.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť produkty na iných serveroch.
  • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi internetovými obchodmi a kupujúcimi a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných produktov.
  • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie dát užívateľa uvedených na vizitke obchodu, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov ani za spôsob akým služby využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
  • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Záverečné ustanovenia

  • Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať služby poskytované serverom bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi.